องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วกองช่าง

นายสุคล สุวรรณศิลป์
(Mr.Sukon Suvannasin)

ผู้อํานวยการกองช่าง (Director of the Public Works Division)


นายกมล มีธรณี
(Mr.Kamol Meethorranee)

นายช่างโยธาอาวุโส (Civil Works Chief Technician, Experienced Level)


นายสุรเชษฐ์ มิ่งเตชพัฒน์กุล
(Mr.Surachet Mingtechapatkul)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา (Assistant of Civil Works Chief Technician)


นางสาวภัควลัญชญ์ เคืองกระโทก
(Miss Phakwaran Kuangkrathok)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (Assistant of General Service Officer)


นายมาโนช จัดฉิมพลี
(Mr.Manoj Jadchimplee)

คนงานทั่วไป (General Worker)


นายสวงค์ ศรีทะเล
(Mr.Swong Sri-tale)

จ้างเหมาบริการ (Independent Contractor)