องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว











กองสวัสดิการสังคม

นางอารยา ลัดดาแย้ม
(Mrs.Araya Laddayam)

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม (Division of Social Welfare)


นางสาวพัชญ์สิตา แก้วกําไร
(Miss Patsita Kaewkumlai)

นักพัฒนาชุมชนระดับปฏิบัติการ (Developer,Practitioner Level)


นางสาวจุฑารัตน์ แขมพรมราช
(Miss Jutharat Khaemprommarat)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (Assistant of Community Development Officer )