องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วหน่วยตรวจสอบภายใน

-ว่าง-

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ (Internal Auditor Technical Officer, Professional Level)