องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วสำนักปลัด

นางสมพร มินดอน
(Mrs.Somporn Mindon)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.(Chief of the Office of the SAO)


- ว่าง -

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ ปก/ชก(General Administration Officer)


นางสาวณภัทรชนก มากบุญ
(Miss Naphatchanok Makboon)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (Plan and Policy Analyst, Professional Level)


-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ ปก/ชก (Human Resource Officer)


จ.อ.สัญญา หอมขจร
(SM. Sunya Homkhajorn)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน (Disaster Prevention and Relief Officer,Experienced Level)


จ่าเอกธนารักษ์ ทิมกลางดอน
S.M.Thanarak Thimklangdon

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(General Service Officer)


นางหนึ่งฤทัย พงษ์พันธ์
(Mrs.Nungruthai Pongpan)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (Assistant of Plan and Policy Analyst Practitioner Level)


นายสุวิทย์ เดชศรี
(Mr.Suwit Dejsri)

ผู้ช่วยพนักงานตรวจโรคสัตว์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ) Assistant Animal disease inspector


นางสาวเกตุสุดา แพ่งฉิมพลี
(Miss Ketsuda Phaengchimplee)

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (Assistant of Human Resource Officer)


นายนพชัย ปัญญาจริยกุล
(Mr.Noppachai Panyajariyakul)

นักการ (Janitor)


นางสมบูรณ์ ทิพย์สระน้อย
(Mrs.SomboonThipsranoi)

คนงานทั่วไป (General Worker)


นายปลอด กองครบุรี
(Mr.Plod Kongkornburi)

ยาม (Guard)


นายกิตติศักดิ์ ทองสมุทร
(Mr.Krittisak Tongsamud)

พนักงานขับรถยนต์ (Driver)


นายวิโรจน์ ละเอียดตะคุ
(Mr.Wiroj Laeiadtakhu )

พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา(พนักงานจ้างทั่วไป)(Mechanical driver light)


นางละออ กลั่นกิ่ง
(Mrs.Laor Klanking)

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ(จ้างเหมาบริการ) (Rescue staff)


นางสุดใจ แทนสระน้อย
(Mrs.Sudjai Tansranoi)

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ(จ้างเหมาบริการ)(Rescue staff)


นายทรงพล กลั่นกิ่ง
(Mr.Songpol Klanking)

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ(จ้างเหมาบริการ)(Rescue staff)


นายทวน ทูนณเหม
(Mr.Tuan Toonnahem)

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ(จ้างเหมาบริการ)(Rescue staff)


นางสาววีรนุช พุดดอน
(Miss Veeranuch Puddorn)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (Assistant of General Service Officer)